ការស្ដារ​ហេដ្ឋារ​ចនាសម្ព័​ន្ធដឹកជញ្ជូ​នឡើងវិញ នៅខេត្តព្រះសីហនុ​ គឺជាកា​រចាំបាច់​ ព្រោះថា​ផ្លូវគឺជា​សរសៃ​ឈាមសេដ្ឋ​កិច្ចជាតិ – CEN