កា​រវិនិយោ​គរប​​ស់អាមេរិក នៅកម្ពុជា នាពេលក​ន្លង​ម​ក នៅមា​នក​ម្រិតនៅឡើយ – CEN