ប្រធាន IMF ប្រចាំកម្ពុជា សន្យាផ្សព្វ​ផ្សាយពី​កា​ររីក​ច​ម្រើន និងកំ​ណើនសេដ្ឋ​​កិច្ចក​ម្ពុជា ទៅកាន់ពិ​ភ​ពលោកឲ្យ​បានដឹង – CEN