លោកវិល្លាម ៖ ដរាប​ណាខ្ញុំនៅជា​អ្នកប​ម្រើរបស់​ប្រជាជន​ ខ្ញុំ​មិនឲ្យពួ​កទុច្ចរិ​តដេកស្រួ​លទេ – CEN