លោក​ត្រាំ ផ្តួចផ្តើម “​បង្កើត​ពានរង្វាន់​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​” ឲ្យ​បណ្តាញ​ព័ត៌មាន​ពិសេស​ផ្តោត​សំដៅ CNN និង Time – CEN