កប៉ាល់​អុីរ៉ង់ ព្យាយាម​ស្ទាក់ចាប់​កប៉ាល់​ដឹក​ប្រេង​អង់គ្លេស ប៉ុន្តែ​បរាជ័យ​ – CEN