អភិបាលខេត្តតាកែវ៖សាលារៀនដាច់ខាត គឺ​មិ​នត្រូវមានថ្នាំ​ញៀន ហូរចូល​ឡើយ លោកគ្រូអ្ន​កគ្រូ និងស​មត្ថកិច្ច ត្រូវតែ​ទប់ស្កា​ត់ឲ្យបាន – CEN