ផ្លូវក្រា​លខ្សាច់ភ្នំ ចំនួន ២ខ្សែ ដែលសម្ពោធ ជាសមិ​ទ្ធផលថ្មី​មួយទៀត ដែលកើតចេញពីការ​ចូលរួមចំ​ណែក ចែក​រំលែក សហការ ​សម្រាប់ប្រយោជន៍រួ​មរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN