ក្រសួងអប់រំ ថានឹងលុបបំបាត់សារធាតុ ដូប៉ា ក្នុ​ងវិស័យកីឡា – CEN