ការ​ប្រ​យុ​ទ្ឋ​ប្រឆាំង​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ គឺជា​បញ្ហា​ដ៏​ចាំបាច់​បំផុត ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន នា​សម័យ​ទំនេី​ប​ – CEN