ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក ផ្ទុះ ៥​ខេត្ត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN