ក្រសួងបរិស្ថាន បើក​វេទិកា​យុវជន​ជជែក​ពិភាក្សា​អំពី​បរិស្ថាន ឆ្នាំ​២០១៩ ដើម្បី​បញ្ជ្រាប​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​ដល់​សិស្ស​តាមរយៈ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ – CEN