កម្ពុជា កំពុង​រៀបចំ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​រដ្ឋាភិបាល​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និក – CEN