រៀបចំ​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​ខេត្តសៀមរាប គឺ​អភិរក្ស​នៅក្នុង​តំបន់​អង្គរ និង​អភិវឌ្ឍន៍​បន្ថែម​នៅតាម​តំបន់​ជុំវិញ – CEN