ខឹង​នឹង​ឪពុក​របស់ខ្លួន​មិន​រកប្រពន្ធ​អោយ​ ដុត​ផ្ទះ​ចោល​នៅ​ស្រុក​រំដួល – CEN