ព្រះ​តេជគុណ តាក់ស៊ី បានធ្វើ​កិច្ចសន្យា ឈប់​ទេសនា – CEN