សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ បញ្ហា EBA បានក្លាយជាស្រមោលទៅហើយ – CEN