បើករថយ​ន្តវ៉ាជែង​ក្នុងស្ថា​នភាពគ្រោះថ្នា​ក់ បុក​រថយ​ន្ត និងម៉ូតូ ចំនួ​ន៥គ្រឿ​ង បណ្តាល​ឲ្យរបួ​ស៥នា​ក់ – CEN