គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ឆ្នាំ​២០១៧ កើន​ឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៦, សមត្ថកិច្ច​និង​មហាជន​បួងសួង​ដូច​រាល់​ឆ្នាំ – CEN