វត្ត​ចំនួន៣​ក្នុងឃុំ​មេសថ្ងក ទទួល​បានទៀ​នវស្សា ពីប្រធា​នក្រុម​ការងារ​ចុះជួយ​ឃុំមេសថ្ង​ក – CEN