យុវជន សួង នាគព័ន្ធ ត្រូវ​តុលាការ ឃុំខ្លួន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN