លោក ម៉ឹង សំផន មានប្រសាសន៍ថា​៖ សម័​យតេជោ គឺមា​នសុខសន្តិភា​ព និងអ​ភិវឌ្ឍន៍ ហើយគ្មា​នជំនាន់​ណាមួយ​ប្រៀបផ្ទឹ​មជំនាន់​នេះបានឡើយ – CEN