សម្តេច ក្រឡាហោម ណែនាំអភិបាល រាជធានី – ខេត្ត ជំរុញ និង ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យគ្រប់សំណង់ទាំងអស់​ – CEN