គ្រូបង្រៀន​ក្មេងៗ​ថ្នាក់បឋមសិក្សា ពិតជា​ពិបាក​ជាង​ការបង្រៀន​នៅ​ថ្នាក់​មហាវិទ្យាល័យ​ទៅទៀត ហេតុអ្វី​? – CEN