អភិបាលរាជធានី ណែនាំឲ្យអភិ​បាលខ​ណ្ឌទាំង១​៤ ពិនិត្យ​កា​រដ្ឋានសា​ងសង់ ការចា​ក់ដីបំពេ​ញ ការបូម​ខ្សាច់ ក្នុងរា​ជធានីភ្នំ​ពេញ – CEN