លោកស ថេត ដាក់បទបញ្ជា ២ថ្ងៃខាង​មុខ ត្រូវស្រង់ឈ្មោះម​ន្រ្តីនគរ​​បាល​ណា ​ដែល​ទៅ​យាម​ផ្ទះ​ ឬទៅការ​ពារ​ឧ​កញ៉ា​​ ដើម្បីដឹង​ថាតើពួក​​គាត់​មា​ន​ការ​អ​នុញ្ញា​ត​ឬទេ – CEN