លោក ម៉ឹង សំផន ៖ គ្មាន​សម័យ​ណា​ដែលមាន​សន្តិភាព​និង​ការអភិវឌ្ឍ​ដូច​សម័យ​តេ​ជោ​សែន​ទេ – CEN