ត្រាំ ព្រមាន​កាត់​ផ្តាច់​ជំនួយ​ដល់​ប៉ា​គី​ស្ថាន ក្រោយ​ចោទ​ប្រទេស​នេះ​ថា ផ្តល់​ជំរក​ដល់​ពួក​ភេ​វរ​ករ​ – CEN