សហភាព​អឺរ៉ុប បញ្ជាក់​ជំហរ​បន្ត​គាំទ្រ និង​ការបន្ត​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN