គ្រោះ​ថា្នក់​ចរាចរ​បានសម្លាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រមាណ​៦​នាក់​ ក្នុង​មួយថ្ងៃ និង​បាន​បំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជាង​ ៤០០​ លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ – CEN