ផលិតភាពយន្ត “ជនដែលត្រូវគេបាញ់” គឺបានដកស្រង់ចេញរឿងរ៉ាវពិតរបស់សម្តេចទៀ បាញ់ – CEN