លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម សិក្សា និង​ស្វែងយល់​អំពី​ប្រព័ន្ធ Networked Trade Platform របស់​សិង្ហ​បុរី​ – CEN