ការនាំចេញ​ដោយ​កម្ពុជា​មក​សិង្ហ​បុរី​ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​នៅមាន​ចំនួន​តិចតួច​នៅឡើយ​ – CEN