សេចក្ដីបំភ្លឺ​ជា​សាធារណៈ ពី​សំណាក់​ម្ចាស់​ដី ជុំវិញ​ករណី​មាន​បណ្ដឹង​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពីរ​នាក់​ប្ដី​ប្រពន្ធ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី​ – CEN