ច្បាប់ស្ដី​ពីការ​គ្រប់គ្រ​ងប្រេងកា​ត និងផលិតផ​លប្រេង​កាត ត្រូវព្រះមហាក្សត្រ​ប្រកា​សដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជាផ្លូវ​ការ – CEN