ក្រសួងការងារ​ចាប់ផ្ដើ​មពិភា​ក្សាពីប្រាក់​ឈ្នួលអ​ប្បបរ​មាសម្រា​ប់កម្ម​កររោ​ងចក្រឆ្នាំ​ 2020 – CEN