ប្រពន្ធសម្រា​លកូន​បាន៣ខែ ធ្លាក់ខ្លួនង​ងឹតភ្នែក ប្តីចុះ​ចោល ទុកឲ្យប្រពន្ធ​កូន រស់​នៅវេទនា – CEN