នំ​នេះ​ឃើញ ទំនង​ឆ្ងាញ់​! តែបើ​ញាំ​មិន​ស្រួល អាច​អួល​ស្លាប់​ – CEN