កាណាដា គ្រោង​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពី​កម្ពុជា ក្នុងតម្លៃ​ជាង ៩១​លាន​ដុល្លារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ – CEN