កំណត់ទីតាំងអ​ភិរក្ស​ប្រភព​ដើមធ​នធាន​សេនេទិ​កព្រៃឈើប្រភេ​ទឈើធ្នង់​​ ច្រេស​ និងសុក្រម​ – CEN