លោកឃួង ស្រេង អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ស្រឡាញ់ដើមឈើ និងដាំដើមឈើ – CEN