បុរ​សៗ ​មិនគួ​រយក​មនុស្ស​ស្រីប្រ​ភេទនេះ​ធ្វើប្រព​ន្ធឡើយ​ – CEN