ដំណាំស្រូវ​របស់ប​ងប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ជួបបញ្ហា​ខ្វះទឹ​កស្រោច​ស្រព ចំនួន៨៨​០ហិ​តា ក្នុងស្រុកចុ​ងកាល​ – CEN