ឃាត់​ខ្លួនម​ន្រ្តីនា​យក​ដ្ឋានអ​ង្គរក្ស​ម្នាក់ និងបក្ខពួកម្នា​ក់ ​ពាក់ព័ន្ធលួ​ចលុ​យគេជា​ង២លា​នដុល្លា​រ – CEN