មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ដែល​ចាំបាច់​ត្រូវ​រួមគ្នា​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ផង ចំពោះ​អ្នក​មេរោគ​អ​ដស៍​ – CEN