មិនចាំបាច់តែ​ប្រុសៗ​នោះទេ នារីក៏អាចបើ​ករថ​យន្តក្រុងរាជធានី​បានដែរ – CEN