សហជីព​ពង្រឹង​បន្ថែមទៀត​នូវ​យន្តការ​និង​រក្សា​ការចុះ​បញ្ជិកា​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN