គ្មាន​របស់​ណា​ធ្លាក់​ពី​មេឃ​ឡើយ​! ត្រូវ​ជួយ​ខ្លួនឯង​មុន ទើប​ទេវតា​ជួយ​យើង​តាម​ក្រោយ​ – CEN