មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​បាន​កៀរគរ​ឱ្យ​សមាគម​ត្រកូល​លីម​បណ្ដាក់​ទុនវិនិយោគ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឱ្យ​កាន់តែច្រើន​បន្ថែមទៀត​ – CEN