កម្ពុជា​នឹងរង​ឥទ្ធិពល​វិសម្ពាធ នឹង​ធ្វើឱ្យ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ ស្ទើរ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ៥ ដល់​ទី ១០ ខែ​មករា​ – CEN